Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu

Číslo materiálu:8298/2017
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.02.2017, 10:13