Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite

Číslo materiálu:6912/2016
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 04.02.2016, 09:47