Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:30285/2021
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 22.12.2021, 13:11